Nowhere To Somewhere

NOWHERE TO SOMEWHERE
5–31 JANUARY 2018

Featuring work by Matthew Couper (Las Vegas), Scott Gardiner (NZ), Catherine August (NZ), William Peters (NZ), Glen Hayward (NZ), Tawhai Rickard (NZ), Robert Jahnke (NZ), Rhys Lee (Melbourne), Yonel Watene (NZ), Bill Riley (NZ), Chevron Hassett (NZ), Thomas Teutenberg (NZ), Ben Clement (Melbourne), Melanie Tangere Baldwin (NZ), George Hajian (NZ), Ben Pearce (NZ), Teresa HR Lane (NZ), Kauri Hawkins (NZ), Valerie Bos (NZ), Evan Woodruffe (NZ), James F Ormsby (NZ), JK Russ (Las Vegas), Brian Campbell (NZ), John Walsh (NZ), Geoff Tune (NZ), Richard Darbyshire & Rosie Parsonson (NZ), Lina Marsh (NZ), Virginia Leonard (NZ), Peter Adsett (NZ)

Installation photography by Thomas Teutenberg, courtesy of PAULNACHE, Gisborne